kpl外围怎么买是一家享誉中外的游戏平台,kpl外围怎么买品种齐全玩法多样,kpl外围怎么买也是玩家们非常喜欢的游戏平台,kpl外围怎么买为您24小时服务!

 • <object id="4orwp"></object>

 • 首页  > 信息公开  > 投资者关系  > 财务报告  > 财务数据

   

   

  2020/09/30

  2019/12/31

  2018/12/31

  营业收入(元)

  427,006,582.24

  3,743,903,561.80

  2,956,448,051.69

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  -9,817,765.69

  384,005,313.21

  302,448,242.13

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  -21,428,716.68

  305,110,025.40

  251,952,900.74

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -244,881,567.92

  230,841,150.28

  -381,084,987.14

  基本每股收益(元/股)

  -0.0178

  0.7188

  0.7346

  稀释每股收益(元/股)

  -0.0151

  0.7089

  0.669

  加权平均净资产收益率

  -0.29%

  12.14%

  10.56%

  资产总额(元)

  14,093,074,051.59

  12,906,342,656.53

  11,111,102,350.55

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  3,383,619,211.46

  3,307,449,872.31

  3,021,719,229.94

  中文|English
  kpl外围怎么买
 • <object id="4orwp"></object>